ข้อมูลครูจำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลครูจำแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560

รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูล จำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร. ไทย คณิต วิทย์ สังคม การงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . ผู้อำนวยการ 1                   1  
   2 . รองผู้อำนวยการ 3                   3  
   3 . ค.ศ.4 ครูเชี่ยวชาญ                     0  
   4 . ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ   9 7 6 6 11 7 5 5 5 61  
   5 . ค.ศ.2 ครูชำนาญการ     3 9 4 6 2 1 6 1 32  
   6 . ค.ศ.1     3 3 4 2 1 1 4 1 19  
   7 . ครูผู้ช่วย   10 11 12 8 11 5 3 14 4 78  
   8 . ครูอัตราจ้าง   1   2 3 2 2 2 2 1 15  
   9 . เจ้าหน้าที่สำนักงาน 13                   13  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 222 คน