ปฐมาภรณ์ สนิทกลาง

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

ประวัติ: 

นางสาวปฐมาภรณ์ สนิทกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน