สมาน พลเดช

ตำแหน่ง: 

พนักงานขับรถ

ประวัติ: 

นายสมาน พลเดช พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)