นางสาวอริสา พานิชกุล

ตำแหน่ง: 

ครูผู้ช่วย แนะแนว

กลุ่มสาระ: 

  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติ: 

ครูผู้ช่วย  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา: 

ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการรับราชการ: 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์: 

061-8928898