นางสาววันวิสา ชีพเป็นสุข

ตำแหน่ง: 

ครูผู้ช่วย แนะแนว

กลุ่มสาระ: 

  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติ: 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา: 

 ศศ.บ.จิตวิทยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการรับราชการ: 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์: 

082-7019391