บุญญา เพียรอุดม

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประวัติ: 

นางบุญญา เพียรอุดม เจ้าหน้าที่สำนักงาน ห้องการเงิน

ประวัติการศึกษา: 

จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา