chatchai

รูปภาพของ chatchai

ชื่อ - นามสกุล: 

นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์

ที่อยู่: 

19 หมู่ 6 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ที่ทำงาน: 

กลุ่มบริหารวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์: 

08-1926-0462 / 0-3580-1291

อีเมล์: 

chatchai_atthapak@hotmail.com

ประวัติ

เป็นสมาชิกมาแล้ว
7 ปี 2 เดือน