...ตั้งใจเรียน  เพียรทำดี  มีวินัย  รับใช้สังคม...
ติดตามเรา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา
Contact :
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : Ayutthaya Wittayalai School
53 หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. 0-3524-3399 Fax. 0-3532-3892
E-mail : ayw@ayw.ac.th
http://www.ayw.ac.th