AYW Open House Online

AYW Open House Online 2021

* กลุ่มบริหารวิชาการ
* กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
* กลุ่มบริหารงบประมาณ
* กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารวิชาการ

การเรียนการสอน หลักสูตรมาตรฐานสากล

        

ผลงานและความภาคภูมิใจ

ผลการศึกษาต่อ ม.3 / ม.6

วารสารชาติเสือ

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรและแผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564

>> หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.ปลาย
>>
หลักสูตรห้องเรียนปกติ ม.ต้น
>> หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
EP (ENGLISH  PROGRAM)
>> หลักสูตรห้องเรียนปกติ ม.ปลาย

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (INTENSIVE  ENGLISH  PROGRAM) ชั้น ม.1 แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4

  • แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (INTENSIVE  ENGLISH  PROGRAM) ชั้น ม.1
  • แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1
  • แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4
  • แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4
  • แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 (โควตา)

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ไม่มีการเรียกรับเงิน หรือ ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแลกกับการเข้าเรียน

You may have missed