กลุ่มบริหารวิชาการ

ผลการศึกษาต่อ ม.3 / ม.6
วารสาร "ชาติเสือ" e-book
...ตั้งใจเรียน  เพียรทำดี  มีวินัย  รับใช้สังคม...

หลักสูตรและแผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

Contact :
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : Ayutthaya Wittayalai School
ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. 0-3524-3399 Fax. 0-3532-3892
E-mail : ayw@ayw.ac.th
http://www.ayw.ac.th/web
ติดตามเรา

VTR แนะนำโรงเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรม
Open House 2022
.:: โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ไม่มีการเรียกรับเงิน หรือ ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแลกกับการเข้าเรียน ::.
free counter
Visitor