ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕