ประกาศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนแบบ Online
วันที่ี่ 4-14 มกราคม 2565
โดยให้จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
เนื่องด้วยช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ นักเรียนบางส่วนเดินทางไปต่างจังหวัด ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

You missed