แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเอง   และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
3. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังใช้งาน
4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
5. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างน้อย 20 วินาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพื่อน เมื่อกลับมาถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
6. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลังเลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพื่อน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ
7. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19
8. กรณีนักเรียนดื่มน้ำบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทำเครื่องมือหรือสัญลักษณ์เฉพาะ ไม่ให้ปะปนกับของคนอื่น
9. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาดครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควรเสริมอาหารเช้าจากบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง (Box set) กินที่โรงเรียนแทน รวมถึงออกกำลังกาย อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับอย่างเพียงพอ 9-11 ชั่วโมง  ต่อวัน
10. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนสม่ำเสมอ ปรึกษาครู เช่น การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ ทบทวนการเรียน และทำแบบฝึกหัดที่บ้าน
11. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวมากเกินไปต่อการป่วยหรือการติดโรคโควิด 19 และเกิดการแบ่งแยกกีดกันในหมู่นักเรียน

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ
3. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ทำวามสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
4. จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และกำกับดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกินอาหาร และ หลังใช้ส้วม หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และสร้างสุขนิสัยที่ดี หลังเล่นกับเพื่อน และเมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที
5. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 สถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากาอนามัย ล้างหน้าบ่อย ๆ ด้วยวิธีการ 7 ขั้นตอน ด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที (ให้นักเรียนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ 2 ครั้ง พร้อมกับล้างมือ) หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
6. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่    และผักผลไม้ 5 สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box set) ให้แก่นักเรียนในช่วงเช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน
(กรณีที่ไม่ได้กินอาหารเช้าจากที่บ้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย อย่างน้อย 60 นาทีทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน
7. กรณีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลจัดการเรียน การสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น

แนวการปฏิบัติของ ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนต้องตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ จุดคัดกรองของโรงเรียน จัดที่นั่งกรณีวัดไข้ได้เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส โดยให้พัก 5-10 นาที ก่อนวัดไข้ซ้ำ หากยังเกินให้นั่งรอจนกว่าครูเวรที่ได้รับมอบหมายมาดำเนินการวัดไข้ ด้วยปรอทอีกครั้งหนึ่ง หากยังพบว่ามีไข้ให้ครูอนามัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทันที
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่ ตามจุดบริการในสถานศึกษาหากพบว่าเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ ณ จุดใดหมด ให้แจ้งแม่บ้านประจำตึกทันที
4. เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมทุกประเภท
5. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้เข้ามาติดต่อราชการที่กลับมาจากประเทศหรือจังหวัดที่ยังมีการแพร่ระบาดในปัจจุบันเข้ามาในโรงเรียน โดยให้ติดต่อทางโทรศัพท์ของโรงเรียนเท่านั้น ยกเว้นผ่านการกักตัวเกิน 14 วัน และแสดงหนังสือรับรองผ่านการกักตัวเรียบร้อยแล้ว
6. ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
7. คัดกรองประวัตินักเรียน ผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดที่บ้านของนักเรียน รายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
8. ควบคุม ดูแล นักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
9. ครูประจำวิชาปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

แนวการปฏิบัติของผู้มาติดต่อราชการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

1. ทุกคนต้องตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ จุดคัดกรองของโรงเรียน จัดที่นั่งกรณีวัดไข้ได้เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส โดยให้พัก  5-10 นาที ก่อนวัดไข้ซ้ำ หากยังเกินให้นั่งรอจนกว่าครูเวรที่ได้รับมอบหมายมาดำเนินการวัดไข้ด้วยปรอทอีกครั้งหนึ่ง หากยังพบว่ามีไข้ให้ครูอนามัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทันที
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่ ตามจุดบริการในสถานศึกษาหากพบว่าเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ ณ จุดใดหมด ให้แจ้งแม่บ้านประจำตึกทันที
4. เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมทุกประเภท
5. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้เข้ามาติดต่อราชการที่กลับมาจากประเทศหรือจังหวัดที่ยังมีการแพร่ระบาดในปัจจุบันเข้ามาในโรงเรียน โดยให้ติดต่อทางโทรศัพท์ของโรงเรียนเท่านั้น ยกเว้นผ่านการกักตัว เกิน 14 วัน   และแสดงหนังสือรับรองผ่านการกักตัวเรียบร้อยแล้ว
6. ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และถือปฏิบัติ  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

                                                                        นายสุชีพ  บุญวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *