AYW Open House Online

AYW Open House Online 2021

* กลุ่มบริหารวิชาการ
* กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
* กลุ่มบริหารงบประมาณ
* กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารวิชาการ

การเรียนการสอน หลักสูตรมาตรฐานสากล

        

ผลงานและความภาคภูมิใจ

ผลการศึกษาต่อ ม.3 / ม.6

วารสารชาติเสือ

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรและแผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564

>> หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.ปลาย
>>
หลักสูตรห้องเรียนปกติ ม.ต้น
>> หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
EP (ENGLISH  PROGRAM)
>> หลักสูตรห้องเรียนปกติ ม.ปลาย

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

Download ประกาศรับนักเรียน ปี 2564 ที่นี่

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ไม่มีการเรียกรับเงิน หรือ ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแลกกับการเข้าเรียน