หมวดหมู่: กลุ่มงบประมาณและแผน

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ