หมวดหมู่: COVID-19

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓

ตารางแผนการเปิดเรียน…

การนิเทศสรุปผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลังจากปิดเรียนเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 กุมภาพันธ์  2564 น…