หมวดหมู่: กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านห้องสมุด (1 ตำแหน่ง)

รับสมัครตั้งแต่วันที…