E-Service

ระบบงานทะเบียน-วัดผล(สำหรับนักเรียน)

Sign In (bopp-obec.info)

ระบบการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์

งานทะเบียน โรงเรียนอยุธยาวิยทาลัย (google.com)

ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา

SchoolBilling (schoolbillingdev31.com)

ระบบการใช้งานสถานที่และห้องประชุม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ระบบจองการใช้งานสถานที่และห้องประชุม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย – เพื่อความสะดวกกรุณาจองล่วงหน้าก่อนใช้งานไม่น้อยกว่า 3 วัน (ayw.ac.th)

You may have missed