หมวดหมู่: กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

อยุธยาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขบวนต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

คณะผู้บริหาร ครู นัก…

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ