ผู้เขียน: นนทกาล รูปเอี่ยม

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ