ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ