คู่มือ การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์และแบบผสมผสาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

คู่มือ การจัดการเรีย…

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓

ตารางแผนการเปิดเรียน…