โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมโครงการรู้เท่าทันสื่อ.. รู้เท่าทันอนาคต ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การอบรมเสิรมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21”  ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 มีนักเรียนและครูเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 4 โรงเรียน จาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอุทัย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร รวมทั้งสิ้น 30 คน โครงการอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะของตนเอง ชุมชน และสังคม โดย เปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยกันขยายประเด็นที่เราควรให้ความสนใจ  เป็นปัญหา อยากทำให้ดีขึ้น อยากแก้ไข เพื่อนำไปสู่การหาทางออก หรือการแก้ไข เริ่มด้วยกิจกรรมการระดมสมองแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดโดยแบ่งกลุ่มใช้ชื่อตามสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันสุดท้ายเป็นการนำเสนอโครงการของนักเรียน 4 โรงเรียน ซึ่งโครงการที่นำเสนอมีหลากหลาย บางโรงเรียนสนใจปัญหาระดับชาติ บางโรงเรียนให้ความสนใจปัญหาในโรงเรียนในชุมชนและบางโรงเรียนสนใจปัญหาของการสื่อสาร โดยมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดโครงการที่นักเรียนได้นำเสนอ และจะมีการประกวดโครงการในงานเสวนาปลายปีของ สสดย. ต่อไป จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย. สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ว่าที่ ร.ต.เชาวรินทร์ ดีฉาย / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *