การประกวดสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

23 กันยายน  2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร แก่คุณครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีคุณธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด ปีการศึกษา 2564 จัดโดยกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยให้ได้มีการพัฒนาการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ มีการผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินสื่อที่ใช้ตลอดจนนำผลมาพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายชื่อผู้เข้าประกวดสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

นางณัฐมน สุชัยรัตน์
ว่าที่ร.ต.อดุลย์ ม่วงกรุง
นางภัทรมล สุกรีวนัส
นางสาวสุลักขณา ใจองอาจ
นางสาวรสริน ตัญญวงษ์
นายยุรนันท์ อัตตะสาระ
นายวิญญ์ แสงสด
นางสาวณัฐณิชา ขาวบุบผา
นายธนกร ธีระประภารัตน์
นายมงคล จิ๋วเชย
นางอรสุมา ถาวรสุขอนันต์
นางสาวนารีรัตน์ ดิษฐสักษณะ
ว่าที่ร.ต.อุรุพงษ์ จันทราชา
นายสุเมธี ศรีสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed