โครงสร้างการบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ


นายอนันต์ มีพจนา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวนิรชา อุ่นทรัพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

You may have missed