เดือน: มีนาคม 2020

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอยุธยาวิทยาล…

ประกาศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563