14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “ค่าแห่งคุณธรรม” ได้รับเกียรติจาก นายมานิต  แถบทอง  กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบหมายให้ นายอนันต์  มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “ค่าแห่งคุณธรรม”  จำนวน 19 คน ดังนี้ เด็กหญิง ชนิดาภา บุญณะ,เด็กหญิงรัชนีวรรณ มีขวัญดี,เด็กหญิงสุกัญญา ประจันตะเสน,นายรัชชานนท์ สุขเกษม,นายปัณณวิชห์  พลรักษ์,นายธนบัตร โรจน์ทินกร,นายณัฐวุฒิ คงดีเพียร,นายอภินันท์ โชตินอก,นางสาวรุ่งทิวา ผูกมิตร,นายอัยการ วชิรบารมี,นายปกรณ์ธาดา  ชูพร้อม,นายถิรธนา บุญครอง,นางสาวบัณฑิตา มหาราช,นางสาวกัญฐาณัฐ แสงทอง,นายธนนันท์ กาญจนปกฤต,นายกำชัย สร้อยจิตร,นายปกรณ์  จันชัย,นางสาวพรทิพย์  คำมั่น และนายพงศธร อุทัยธรรม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “ค่าแห่งคุณธรรม”  ให้แก่นักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โดยคณะกรรมการของโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมในการเข้าเสนอชื่อรับรางวัล โดยเกณฑ์ที่ใช้พิจารณามีดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยทั้งที่บ้านและโรงเรียน ทั้งต่อหน้าและลับหลังโดยสม่ำเสมอ
2.ขยันหมั่นเพียรและตั้งใจเล่าเรียนสม่ำเสมอทุกวิชา ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งก็ได้
3.มีปฏิภาณไหวพริบดีพอใช้
4.มีน้ำใจเสียสละและช่วยเหลือโรงเรียนอยู่เป็นนิจ
5.รักความสามัคคี รักมิตรสหายและรักชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน
6. ต้องมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *