อยุธยาวิทยาลัย จัด นิเทศสัญจรออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

16 มีนาคม 2565  ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “นิเทศสัญจรออนไลน์ ปีการศึกษา 2564” รูปแบบออนไลน์ โดยครูนิภาพร  แสงไพโรจน์ หัวหน้างานนิเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การนิเทศการศึกษานับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร ตามนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อพัฒนาเทคนิคกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการ วิธีปฏิบัติ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน ให้เป็นครูมืออาชีพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวว่า งานนิเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนิเทศสัญจรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ กำหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้นำเสนองานกิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564  ดังนี้

  1. การพัฒนางานหลักสูตร
  2. การพัฒนางานวัดและประเมินผล
  3. การพัฒนางานเสริมหลักสูตร
  4. การพัฒนางานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
  5. การพัฒนางานสื่อนวัตกรรม
  6. การพัฒนางานนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของโรงเรียน.

ว่าที่ร้อยตรีเชาวรินทร์ ดีฉาย / ภาพ
ครูนิภาพร  แสงไพโรจน์ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed