เดือน: มีนาคม 2022

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ติดตามกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ และ โรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรี ดร. กฤ…