เดือน: เมษายน 2022

ทัพนักกีฬาเทควันโด อยุธยาวิทยาลัย ตบเท้าเช้าชิงระดับชาติ ตัวแทนภาค 2 แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” 65

โรงเรียนอยุธยาวิทยาล…

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจับใจความ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามเกณฑ์ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.โดยใช้กรอบพระราโชบาย 4 ประการ ร่วมกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนอยุธยา…